Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі LaTeX, Microsoft Word, OpenOffice.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакцією журналу до розгляду приймаються виключно статті, матеріал яких не публікувався раніше і не перебуває на розгляді в інших журналах.

На етапі первинного розгляду усі статті перевіряються редакцією на плагіат за допомогою програм: «Advego Plagіatus» і «ETXT-антиплагіат». Для публікації статті в журналі унікальність надісланого тексту повинна становити не менше 70%. У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється.

Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно з чинним законодавством (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

Політика журналу базується на принципах:

–   об’єктивності та неупередженості у відборі статей;

–   збереження всіх структурних компонентів статті;

–    «сліпого» рецензування статей;

–   дотримання авторських прав.

 При підготовці статті необхідно дотримуватись наступних вимог:

1.      Рукописи подаються в одному примірнику, надруковані українською, англійською або російською мовою на одній стороні аркуша через один інтервал з широкими полями, старанно вичитані і розмічені; примірник повинен бути оформлений відповідно до зазначених нижче вимог з обов’язковим підписом автора (усіх авторів) статті.

2.      Стаття повинна включати:

2.1)  індекс УДК (обов’язково);

2.2)  прізвище та ініціали автора (авторів) мовою оригіналу;

2.3)  електронні адреси поштових скриньок (e-maіl) автора (авторів);

2.4)  науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи (де працює автор / автори) мовою оригіналу;

2.5)  назву статті мовою оригіналу; якщо (для колонтитулу) назва є задовгою, то подати її короткий варіант — не більше 40 знаків;

2.6)  ORCІD (обов’язково);

2.7)  анотацію (до 5 рядків) мовою оригіналу;

2.8)  ключові слова (5 – 7) мовою оригіналу;

2.9)  короткий вступ: постановка проблеми, актуальність дослідження, мета статті та новизна одержаних результатів;

2.10) посилання на кожне з наведених джерел (обов’язково);

2.11) теоретичні основи дослідження (за необхідності);

2.12) основну частину: виклад авторського доробку – формулювання одержаних автором (авторами) нових результатів, які раніше ніде не були опубліковані або подані до розгляду в інший журнал;

2.13) висновки та перспективи подальших досліджень;

2.14) список використаних джерел, розташованих за абеткою (або хронологією цитування) та оформлених відповідно до чинного в Україні стандарту ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», який можна завантажити за адресою

URL: http://www.slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/DSTU2015.pdf

 за наявності до джерел додається відповідний їм DOІ;

2.15) наприкінці: прізвища та ініціали авторів, назви установ, анотація та ключові слова іншою мовою:

якщо стаття українською або російською мовою, то англійською,

якщо стаття англійською мовою, то – українською.

 3.      До (друкованого варіанту) статті обов’язково додається:

3.1) електронний варіант у форматі LaTeX; файли прикладу та вимоги щодо оформлення статей можна завантажити за адресою

URL: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/znpFizmat2020.zip

 3.2) електронний варіант статті у форматі PDF;

якщо електронний варіант статті не вдається підготувати у форматі LaTeX, то обов’язково надати електронний варіант у форматі DOC оформивши за зразком, який можна завантажити за адресою

URL: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/zrazok.pdf

 3.3) «метадані рукопису» (є обов’язковою частиною наукової роботи, що публікуються в журналі, на сайті видання, розміщуються в міжнародних наукометричних базах даних) за зразком, який можна завантажити за адресою

URL: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/metadani.doc

4.      Статті, підготовлені з порушенням зазначених вимог, до розгляду редакційною колегією журналу НЕ приймаються.

5.      У випадку авторського колективу вказати прізвище, ім’я, по батькові та e-maіl того з авторів, з ким редакційна колегія може вести листування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.