ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВIСIВ MATH PARTNER ТА GRAPH ONLINE ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННI ЗАДАЧ З ТЕОРIЇ ГРАФIВ

Автор(и)

  • Наталія Кайдан
  • Анастасія Кракова
  • Сергій Жадан
  • Андрій Смоляр

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207128

Ключові слова:

комп’ютерна математика, Math Partner, Graph Online, математична освiта, теорiя графiв, хмарна математика

Анотація

У статтi обговорюються можливостi використання хмарних сервiсiв Math Partner та Graph Online при розв’язуваннi завдань з теорiї графiв. Представленi основнi функцiї сервiсу Math Partner для розв’язування завдань з теорiї графiв та можливостi сервiсу Graph Online для вiзуалiзацiї завдань та їх розв’язкiв. Наведено опис розв’язання задачi про знаходження найкоротших вiдстаней мiж вершинами графа за допомогою алгоритму Дейкстри та доцiльнiсть використання розглянутих сервiсiв.

Посилання

Жалдак М.I., Горошко Ю., Вiнниченко Є. Математика з комп’ютером: посiбник для вчителiв. 2009. 2-ге вид. 282 с.

Корольський В., Крамаренко Т., Семерiков С., Шокалюк С. Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчально-методичний посiбник. 2009. 332 с.

Кайдан Н.,Тураненко Х. Використання систем комп’ютерної математики при розв’язаннi завдань теорiї графiв. Збiрник наукових праць фiзикоматематичного факультету ДДПУ. 2017. Вип. 7. С. 129-135.

Львов М. Концепцiя програмної системи пiдтримки математичної дiяльностi. Комп’ютерно-орiєнтованi системи навчання: зб. наук. пр. 2003. Вип. 7. С. 36–48.

Раков С. Формування математичних компетентностей учителя математики на основi дослiдницького пiдходу у навчаннi з використанням iнформацiйних технологiй: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. 2005. 516 с.

Рамський Ю., Рамська К. Мiсце i роль математичної освiти в iнформацiйному суспiльствi. Iнформатика та iнформацiйнi технологiї в навчальних закладах. 2008. Вип. 6(18). С. 53-59.

Триус Ю. Комп’ютерно-орiєнтованi методичнi системи навчання математики: моногр. 2005. 400 с.

##submission.downloads##