DOI: https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207265

ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ДО РЕАЛIЗАЦIЇ СУЧАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛIН

Володимир Ткаченко, Микола Притула, Євгенія Черевань

Анотація


Стаття присвячена модернiзацiї природничо-наукової компоненти змiсту освiти. Розглянуто проблеми, якi виникають на цьому шляху. Звертається увага на необхiднiсть широкого запровадження IКТ при вивченнi природничих дисциплiн. Зазначено на можливiсть запровадження елементiв синергетичного пiдходу до системи навчального фiзичного експерименту у процесi навчання природничих дисциплiн. Звернуто увагу на використання двох перцептивних схем психiчного сприйняття дiяльностi суб’єкта пiзнання: основної i допомiжної.

Ключові слова


IКТ; природничi дисциплiни; синергетика; навчальний фiзичний експеримент; реальне i вiртуальне

Повний текст:

PDF

Посилання


Ляшенко О.I. Прiоритети розвитку української школи в умовах реформування освiти. Збiрник наукових праць Кам’янець-Подiльського нацiонального унiверситету iм. Iвана Огiєнка. Серiя : Педагогiчна. 2016. Вип. 22. С. 39–42.

Атаманчук П.С. Природничо-наукова компетентнiсть iндивiда: дидактико-фiлософський аспект. Збiрник наукових праць Кам’янецьПодiльського нацiонального унiверситету iм. Iвана Огiєнка. Серiя : Педагогiчна. 2019. Вип. 25. С. 7–19.

Методика навчання природознавства в старшiй школi: методичний посiбник / [К.Ж. Гуз, О.С. Гринюк, В.Р. Iльченко та iн.]. К.: ТОВ «КОНВI ПРIНТ», 2018. 192 с.

Величко С.П. Синергетичнi основи розвитку комп’ютеризованого навчального експерименту з фiзики. Науковий часопис НПУ iменi М. П. Драгоманова. Серiя 2: Комп’ютерно-орiєнтованi системи навчання. 2015. №16. С. 49–53.

Величко С.П., Растригiна А.М., Слободяник О.В. Взаємозв’язок реального i вiртуального екпериментiв як чинник у розвитку практикуму з фiзики в середнiй школi. Педагогiчнi науки: теорiя, iсторiя, iнновацiйнi технологiї. Суми: Сум. ДПУ iменi А.С. Макаренка. 2015. №7. С. 213–220.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.