БАЗОВА ФIЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНIЧНИХ ТА ПРОФIЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВIТИ ТЕХНIЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • Юлія Лимарєва
  • Вікторія Горобець
  • Віктор Турка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207268

Ключові слова:

фiзика, загальнотехнiчнi та профiльнi дисциплiни, мiжпредметнi зв’язки, компетентнiсть, навчальний процес

Анотація

Стаття присвячена проблемам полiпшення та вдосконалення пiдготовки особистостi. Проаналiзований вплив отриманих базових знань з фiзики на якiсть вивчення загальнотехнiчних та профiльних дисциплiн технiкумiв в сучасних умовах та вибiр форм i методiв навчання фiзики. Наведений ряд проблем, що виникають в процесi викладання предмету на I-II курсах технiкумiв за загальноосвiтнiми програмами. Запропонованi заходи для збiльшення якостi викладання фiзики паралельно з предметами загальнотехнiчного циклу.

Посилання

Кашина Г.С. Аналiз формування фiзико-технiчної освiти в процесi навчання студентiв автотранспортних коледжiв. Науковi записки НДУ iм. М. Гоголя : Психолого-педагогiчнi науки : [збiрник]. Нiжин : НДУ, 2011. Вип. 7. С. 16–20.

Шатковська Г.I. Науково-методичнi засади iнтеграцiї знань з фiзики i хiмiї студентiв вищих навчальних закладiв I–II рiвнiв акредитацiї технiкотехнологiчного профiлю : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Шатковська Галина Iванiвна. К., 2007. 247 с.

Колечинцева Т.С. Диференцiйований пiдхiд до контролю i оцiнювання навчальних досягнень з фiзики учнiв 8-х класiв загальноосвiтнiх шкiл : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Колечинцева Тетяна Сергiївна. Київ, 2009. 272 с.

Майборода В.К. Вища педагогiчна освiта в Українi: iсторiя, досвiд, уроки (1917-1985 рр.) / за ред. В. I. Лугового. Київ : Либiдь, 1992. 196 с.

Удосконалення пiдготовки вчителя загальнотехнiчних дисциплiн : монографiя / Д. О. Тхоржевський, В. I. Андрiяшин, Т. М. Антонiв та iн. / за ред. Д. О. Тхоржевського. Київ : КДПI, 1992. 72 с.

Закон України «Про вищу освiту» (прийнятий 17.01.2002 р. № 2984 – III).

##submission.downloads##