GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНIЙ ШКОЛI

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВIТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234882

Ключові слова:

сервiс GeoGebra, середня школа, старша школа, майбутнi вчителi математики, iнформатична компетентнiсть

Анотація

Розглядається питання пiдготовки майбутнiх учителiв математики до застосування GeoGebra в майбутнiй професiйнiй дiяльностi. Розглянуто приклади можливого застосування GeoGebra пiд час вивчення рiзних тем шкiльного курсу математики.

Біографії авторів

Олена Федоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогiчних наук, доцент

Елла Осаволюк, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

студентка 1 курсу магiстратури фiзико-математичного факультету

Ганна Зима, Райгородоцький ЗЗСО I-III ступенiв Миколаївської ОТГ

заступник директора, вчитель фiзики та iнформатики вищої категорiї

Посилання

Ботузова, Ю.В. Динамiчнi моделi Geogebra на уроках математики як основа STEM-пiдходу, Фiзико-математична освiта 3 (17), 2018.

Величко, В.Є. Теоретико-методичнi засади застосування вiльного програмного забезпечення у пiдготовцi майбутнiх учителiв математики, фiзики та iнформатики : монографiя. Слов’янськ : Вид-во Б. I. Маторiна, 2017. 257 с.

Гриб’юк, О.О. Система динамiчної математики GeoGebra як засiб пiдтримки загальних i спецiальних здiбностей учнiв в процесi дослiдницького навчання предметiв математичного циклу: з досвiду роботи. Фiзико-математична освiта. 2020. Випуск 2(24). С. 37–51

Довбня, П.I. СКМ “Geogebra” як засiб iнтеграцiї математичних знань, Актуальнi питання сучасної iнформатики, № 3, 2016, С. 155–160.

Дульська, I.В. Цифровi технологiї як каталiзатор економiчного зростання, Економiка i прогнозування, 2, 2015, С. 119–133.

Кабанська, О.С., Плiс В.П., Стрельченко Д.В. Використання цифрових технологiй у професiйнiй пiдготовцi майбутнiх вчителiв-фiлологiв, Редакцiйна колегiя, 2019, 348 с.

Кириченко, М. Вплив цифрових технологiй на розвиток людського i соцiального капiталу. Гуманiтарний вiсник Запорiзької державної iнженерної академiї, 2019, С. 61–63.

Мiлян, Р.С. GeoGebra як засiб формування логiчної складової математичної компетентностi учнiв : матерiали III Мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї (м. Тернопiль, 5 квiтня, 2019). Тернопiль : ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2019. С. 141–143.

Семенiхiна, О.В., Друшляк М.Г., Хворостiна Ю.В. Використання хмарного сервiсу GeoGebra у навчаннi майбутнiх учителiв природничо-математичних дисциплiн, Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання. Київ, 2019. Т. 75, №5. С. 48–66.

Федоренко, О.Г. Роль самоосвiтньої компетентностi в пiдготовцi майбутнього вчителя, Гуманiзацiя навчально-виховного процесу: збiрник наукових праць, Випуск LXXV, (2016), C. 103–108

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30