ФIЗИКА Й МИСТЕЦТВО

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФIЗИКИ ТА АСТРОНОМIЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВIТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234886

Ключові слова:

мистецтво, мiжпредметнi зв’язки, iнтегроване навчання, метод наукової фотографiї, рентгенографiя

Анотація

Iдея iнтегрованого навчання передбачає досягнення мети якiсної освiти, тобто освiти конкурентно-спроможної, яка здатна забезпечити кожнiй людинi самостiйно досягти тiєї чи iншої мети, творчо самостверджуватися у рiзних соцiальних сферах. У данiй статтi пропонується показати взаємозв’язок мiж фiзикою й мистецтвом; поглибити знання учнiв про фiзичнi явища й закони; пояснити, яким чином використовують досягнення фiзики у створеннi та збереженнi об’єктiв мистецтва. Автори надають матерiал з даної теми, у якому використовуються нетрадицiйнi методичнi прийоми, що допомагають осмисленому та усвiдомленому застосуваннi знань. Цей матерiал можна застосовувати при проведеннi урокiв в 11-х класах, а також при розширеннi знань з даної темi на факультативних та позакласних заняттях.

Біографії авторів

Лариса Бєлошапка, Слов’янська загальноосвiтня школа I-III ст. №18

старший учитель, фахiвець першої категорiї, вчитель фiзики та астрономiї

Олег Войнов, Миколаївський ЗЗСО I-III ступенiв №3 Миколаївської мiської ради

старший учитель, фахiвець вищої категорiї, вчитель фiзики астрономiї та iнформатики

Олександр Бєлошапка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

старший викладач кафедри фiзики

Посилання

Арцишевська М. Суспiльствознавча картина свiту як теоретична основа iнтеграцiї змiсту шкiльної освiти // Шлях освiти. – 2000. – №3. – С. 16–20.

Гончаренко С., Мальований Ю. Iнтегроване навчання: за i проти // Освiта. — 1994. — 16 лютого.

Елагина В.С. Профессиограмма деятельности учителей естественнонаучных дисциплин по реализации межпредметных связей в обучении школьников // Наука и школа. — 2002. — №2. — С. 24–30.

Iванчук М.Г. Iнтегроване навчання: сутнiсть та виховний потенцiал. (Виховання особистостi молодшого школяра в умовах iнтегрованого пiдходу до навчання). — Чернiвцi: Рута, 2004. — 359 с.

Ворожейкiна О.М. Сто цiкавих iдей для проведення уроку. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 287 с.

Мельник Н.П. Iнтеграцiя навчального процесу як сучасна освiтня технологiя // Завуч. — 2010. — №22. — С. 11–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30