ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ МІСЦЯ ТОЧОК ПЛОЩИНИ ТА СУМІЖНІ ПИТАННЯ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079132023295402

Ключові слова:

геометричне місце точок, рівновіддаленість, метод ГМТ, застосування методу ГМТ, шкільний курс геометрії, навчання, підготовка вчителів

Анотація

Стаття присвячена методичним та дидактичним аспектам вивчення в шкільному курсі геометрії найпростіших геометричних місць точок та методу ГМТ для знаходження нових ГМТ і розв’язування геометричних задач. Наведено приклади можливого застосування зазначеного методу для доведення тверджень на встановлення властивостей геометричних фігур. Крім того, в статі наведено авторський підхід до вивчення ГМТ площини в межах відповідного змістового модуля певної освітньої компоненти освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Посилання

Аргунов Б.И. Геометрические построения на плоскости: [Пособие для студентов педагогических институтов] / Б.И. Аргунов, М.Б. Балк. [2-е изд.]. М.: Учпедгиз, 1957. 264 с.

Астряб O.М., Смогоржевський O.С. та інші Методика розв'язування задач на побудову. К. : «Радянська школа», 1960. 387 с.

Балан В.Г. Геометричні задачі на побудову на вступних іспитах / В.Г. Балан, В.І. Лавренюк, Л.І. Шарова. К. : Альфа, 2005. 86 с.

Бондар Д.С., Кадубовський О.А. Про дві «очевидні» задачі шкільного курсу геометрії та суміжні питання. ІІІ Всеукраїнська науковометодична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2022». Форум молодих дослідників». 18 листопада 2022 р. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. С. 13 – 14. 152 с.

Боровик В.Н. Геометричні перетворення площини. Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак. вищ. пед. навч. закл. // В.Н. Боровик, І.В. Зайченко, М.М. Мурач, В.П. Яковець. Книга для студентів ВНЗ. Університетська книга, 2003. 706 с.

Бурда М. І. Розв’язування задач на побудову в 6 – 8 класах: Метод. пос. К. : Рад. шк., 1986. 112 с.

Возняк О. Геометричні місця точок на площині : навч. посібн. / О.Г. Возняк, Г.М. Возняк. Тернопіль : Підручники і посібн., 2021. 80 с.

Геометрія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 208 с.

Геометрія : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. – К. : УОВЦ «Оріон», 2021. – 224 с.

Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. – К. : УОВЦ «Оріон», 2017. – 224 с.

Геометрія : Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. – К. : Вид.-во «Відродження», 2015. - 192 с.

Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017. – 272 с.

Геометрія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. – Київ : Генеза, 2015. – 184 с.

Геометрія : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / О.С. Істер. 2-ге видання, переробл. К. : Генеза, 2021. 240 с.

Геометрія : підруч. для 7 кл. закладів заг. серед. освіти / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. 2-ге вид., перер. Х. : Гімназія, 2020. 240 с.

Геометрія : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. 2-ге вид., перер. Х. : Гімназія, 2021. 208 с.

Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Х. : Гімназія, 2017. 304 с.

Кадубовський О.А., Бунакова А.С. Про деякі застосування кіл нульового радіусу. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. 2011. № 1. С. 150–161.

Ленчук І.Г. До методики відшукання геометричних місць точок. Математика в рідній школі. 2015 (1-2): 10-5.

Ленчук І.Г. Метод геометричних місць точок: типізація задач. Науковометодичний журнал «Математика в рідній школі». 2016 (2): 26-31.

Лоповок Л.М. Сборник стереометрических задач на построение. – М.: Учпедгиз, 1950. – 72 с.

Моторный Л.Т. Методические указания к решению задач на построение. Славянск: СГПИ, 1989. 44 с.

ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: розв'язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2011 / Б.Б. Беседін, О.А. Кадубовський, В.М. Кадубовська, В.С. Сьомкін, Н.І. Труш, О.В. Чуйко, М.М. Рубан // Випуск 10, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. Слов'янськ, 2012. 84 с

ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2018 / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседін, В.С. Сьомкін. Слов’янськ : видавничий центр «Маторін», 2019. 100 с. (Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 21).

ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики – 2020 : навчальний посібник / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседiн. Слов’янськ : вид. центр «Маторін», 2021. 94 с. (Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 27).

Перепелкин Д.И. Геометрические построения в средней школе. Москва-Ленинград: Издательсво АПН РСФСР, 1947. 84 с.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія. 7-9 клас. Підручник. 7-ме вид. К.: Школяр, 2004. 240 с.

Семенець С.П. Геометричні місця точок площини: постановка та розв’язування навчальних задач. Математика в школі. 2008. № 9. С. 28-31.

Стражевский А.А. Задачи на геометрические места точек в курсе геометрии средней школы. М. : Учпедгиз, 1954. 160 с.

Федорченко А.О., Кадубовський О.А. Про маловідому властивість радикальної осі та центри кіл, що дотикаються двох даних кіл. XV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання». 4 – 5 грудня 2019 р., Ніжин, Україна : Тези доповідей. – Ніжин : Навчальнонауковий інститут точних наук i економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2019. С. 86-89. 123 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29