№ 10 (2020)

Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ

Для студентiв, аспiрантiв та науковцiв в галузi фiзико-математичних наук; вчителiв та викладачiв фiзико-математичних дисциплiн та iнформатики в закладах загальної середньої та вищої освiти.

Зміст

Статті

ПРО ЧИСЛО НЕIЗОМОРФНИХ ДВОКОЛЬОРОВИХ ХОРДОВИХ O - ДIАГРАМ РОДУ 2, ЯКI МАЮТЬ ОДИН СIРИЙ (АБО ЧОРНИЙ) ЦИКЛ PDF
Олександр Кадубовський, Єгор Сипчук 21-32
ПОРIВНЯЛЬНИЙ АНАЛIЗ МЕТОДIВ РОЗВ’ЯЗАННЯ РIВНЯНЬ РУХУ В СИСТЕМАХ ЗI СХРЕЩЕНИМИ ПОЛЯМИ PDF
Микола Воловенко, Михайло Копоть, Олександр Нiкiтенко 33-44
ОБЧИСЛЕННЯ КВАЗIIДЕАЛIВ СКIНЧЕНИХ НАПIВГРУП ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРАФОМ КЕЛI НАПIВГРУП PDF
Владислав Величко 45-49
НИЗКОРАЗМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ СВОЙСТВА PDF
Виктор Надточий, Ирина Воронова 50-58
КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ И КВАНТОВЫЕ НИТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ PDF
Виктор Надточий, Ирина Воронова, Егор Сыпчук 59-64
ОСОБЕННОСТИ ФОТОФИЗИКИ ТРИПТОФАНА В СОСТАВЕ БЕЛКОВ PDF
Александр Костиков 65-70
ДОСЛIДЖЕННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК PDF
Олександр Бєлошапка, Людмила Шиманська, Сергій Назаров, Віталій Калугiн 71-80
ОФIСНИЙ ПАКЕТ OPENOFFICE НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ PDF
Андрій Стьопкiн, Тетяна Турка, Аліна Стьопкiна 81-85
РОЗВИТОК IНФОРМАЦIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI СТУДЕНТIВ ПЕДАГОГIЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ PDF
Аліна Стьопкiна, Андрій Стьопкiн 86-90
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВIСIВ MATH PARTNER ТА GRAPH ONLINE ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННI ЗАДАЧ З ТЕОРIЇ ГРАФIВ PDF
Наталія Кайдан, Анастасія Кракова, Сергій Жадан, Андрій Смоляр 91-97
ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНIЗАЦIЇ ЗАНЯТЬ З РОБОТОТЕХНIКИ PDF
Віра Глазова, Олексій Полторацький 98-103
ФОРМУВАННЯ IКТ-КОМПЕТЕНТНОСТI МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ У РАЗI ЗРОСТАННЯ БIОЛОГIЧНИХ ЗАГРОЗ PDF
Олена Федоренко, Владислав Величко 104-110
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ, ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ЗНАНЬ УЧНIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ PDF
Борис Беседiн, Анастасія Кириченко 111-115
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ГЕОМЕТРIЇ РIЗНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Борис Беседiн, Олександр Жадан 116-120
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЇ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННI АЛГЕБРИ В 7-9 КЛАСАХ PDF
Борис Беседiн, Сергій Гайдар 121-125
РЕАЛIЗАЦIЯ МIЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ PDF
Борис Беседiн, Дар'я Д’яченко 126-134
ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ДО РЕАЛIЗАЦIЇ СУЧАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛIН PDF
Володимир Ткаченко, Микола Притула, Євгенія Черевань 135-139
ТИСК СВIТЛА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТI. ДОСВIДИ ЛЕБЕДЄВА PDF
Олег Войнов, Олександр Бєлошапка 140-149
КОМПТОНОВСЬКЕ РОЗСIЮВАННЯ СВIТЛА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КВАНТОВОЇ ТЕОРIЇ PDF
Олег Войнов, Олександр Бєлошапка, Юлія Лимарєва 150-162
БАЗОВА ФIЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНIЧНИХ ТА ПРОФIЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВIТИ ТЕХНIЧНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Юлія Лимарєва, Вікторія Горобець, Віктор Турка 163-168
ВИВЧЕННЯ ФIЗИКИ В УМОВАХ ЗМIШАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Юлія Лимарєва, Валерія Сiдiна 169-175
ТIЛА ОБЕРТАННЯ У ВИВЧЕННI ФIЗИКИ PDF
Юлія Лимарєва, Катерина Зубко 176-183
STEM-ПРОЕКТ «ШКОЛА IНЖЕНЕРIНГУ» В ЗАКЛАДI ОСВIТИ PDF
Олена Дахова, Олег Войнов, Олександр Бєлошапка 184-189